İmar Planlama ve Müşavirlik İşleri

Hutta Yapı

Sektörde öncü hizmet

2016 yılında şirketimizin üzerine kurulduğu ilkelere sadık kalıyoruz. Müşterilerimize üstün hizmet sunmak, güvenliği ön planda tutmak, çalışanlarımız için fırsatlar yaratmak!

i.FİZİKİ PLANLAR

Mekansal Strateji Planı Yapımı

Ülke kalkınma politikaları ve bölgesel  gelişme stratejilerini mekânsal düzeyde ilişkilendiren, bölge planlarının ekonomik ve sosyal potansiyel, hedef ve stratejileri ile ulaşım ilişkileri ve fiziksel eşiklerini de dikkate alarak değerlendiren, yer altı ve yer üstü kaynakların ekonomiye kazandırılmasına, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine, yerleşmeler, ulaşım sistemi ile kentsel, sosyal ve teknik altyapının yönlendirilmesine dair mekânsal stratejileri belirleyen, sektörlere ilişkin mekânsal politika ve stratejiler arasında ilişkiyi kuran, 1/250.000, 1/500.000 veya daha üst ölçekli haritalar üzerinde şematik ve grafik dil kullanılarak hazırlanan, ülke bütününde ve gerekli görülen bölgelerde yapılabilen, sektörel ve tematik paftalar ve raporu ile bütün olan planların yapılması,

Uzun Devreli Gelişme Planı Yapımı

Milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar gibi korunan alanın sahip olduğu özellik ve nitelikleri göz önünde tutarak kaynak değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve uzun dönemde sürdürülebilirliğinin sağlanması için teknik, sosyal, ekonomik, eylem ve yönetim modellerinin belirlendiği, ilişkilerin kurulduğu, bölgelemeye dayalı ekosistem yaklaşımlı planların yapılması,

İmar Planı Yapımı

Nazım İmar Planı Yapımı

Mevcut ise çevre düzeni planının genel ilke, hedef ve kararlarına uygun olarak, arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, çeşitli kentsel ve kırsal yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, ulaşım sistemlerini göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere, varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 1/5.000 ölçekte, büyükşehir belediyelerinde 1/5000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte, onaylı halihazır haritalar üzerine, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan planların yapılması,

Uygulama İmar Planı Yapımı

Nazım imar planı ilke  ve esaslarına uygun olarak yörenin koşulları ve planlama alanının genel özellikleri, yapının kullanım amacı ve ihtiyacı, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve çevreye etkisi dikkate alınarak; yapılaşmaya ilişkin yapı adaları, kullanımları, yapı nizamı, bina yüksekliği, taban alanı katsayısı, kat alanı kat sayısı veya emsal, yapı yaklaşma mesafesi, ön cephe hattı, ifraz hattı, kademe hattı, ada ayrım çizgisi, taşıt, yaya ve bisiklet yolları, ulaşım ilişkileri, parkları, meydanları, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, gerektiğinde; parsel büyüklükleri, parsel cephesi ve derinliği, arka cephe hattı, yol kotu ve bu kotun altındaki kat adedi, bağımsız bölüm sayısı gibi yapılaşma ve uygulamaya ilişkin kararları, uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 1/1.000 ölçekte onaylı halihazır haritalar üzerinde, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan planların yapılması,

Kentsel Dönüşüm Planı Yapımı

Dönüşüm Planı Kapsamında Yapılan İşler

6306 sayılı yasa kapsamında kentsel dönüşüm alanı ilanı, mekânsal analiz, mülkiyet analizi, kentsel tasarımı, imar uygulaması ve inşaat uygulamaları hizmetleri Sosyal ve Çevre Boyutunu düşünerek sunuyoruz.

5393 sayılı yasanın 73. maddesi kapsamında kentsel dönüşüm alanı ilanı, mekânsal analiz, mülkiyet analizi, kentsel tasarımı, imar uygulaması ve inşaat uygulamaları hizmetleri Sosyal ve Çevre Boyutunu düşünerek sunuyoruz.

5366 sayılı  yasa kapsamında Koruma kurulu süreçlerinin takibi, kentsel yenileme ilanı, mekânsal analiz, mülkiyet analizi, kentsel tasarımı, imar uygulaması ve inşaat uygulamaları hizmetleri Sosyal ve Çevre Boyutunu düşünerek sunuyoruz.

Uzlaşma Yönetimi

Kentsel dönüşüm alanları, mekânsal planlar yapılan alanlar, 3194 sayılı imar kanunu kapsamında saha ofisleri ile katılımcı

Emlak Yönetimi Sistemi

Kamu yada Özel mülkiyete ait taşınmazların meri imar planı ve çevresindeki nirengi noktaları arazi kullanımları kente katma değerini artıracak arazi kullanım kararlarının yönetilmesi ile şehre ve taşınmaz sahiplerine değer üretiyoruz.

Gayrimenkul İzleme ve Danışmanlık

Kamu yada Özel mülkiyete ait taşınmaz sahiplerinin mahkeme kararları ile iptaller veya kentsel gelişim kapsamında imar planlarının yenilenmesi ile gayrimenkullerini yönetme konusunda ciddi bir bilgi, tecrübe ve zamana ihtiyacı vardır. Bu konuda taşınmazlarınızın güvende olması için meri planların takibi, 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesi kapsamında takipler ve yeni yapılan imar planlarındaki arazi kullanımlarının takibi konusunda yardımcı oluyoruz.